LIITY 6-MR-POSTITUSLISTALLE

Pysy ajanhermolla ja aallon harjalla - saat tiedotteet ja kilpailukutsut suoraan omaan sähköpostiisi.

LÄHETÄ

 

SUOMEN KUTOSLIITON SÄÄNNÖT

Suomen 6mR-liitto ry • Finlands 6mR-förbund rf

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen 6mR-liitto ry, Finlands 6mR -förbund rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi ja säännöt rekisteröidään molemmilla kielillä. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Finnish Six Metre Association.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:
- edistää ja ylläpitää kansainvälisen 6mR-luokan kilpapurjehdustoimintaa
- vaalia luokan historiaa ja edistää vanhojen veneiden säilymistä aktiivisena kilpailutoiminnassa sekä
- toimia 6mR-luokan purjehtijoiden yhdistävänä siteenä ja levittää tietoutta ja kiinnostusta laajempiin piireihin tätä luokkaa kohtaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- Järjestää purjehduskilpailuja sekä edistää jäsenten osallistumista muiden järjestämiin kilpailuihin
- Järjestää koulutus- sekä muita vastaavia tilaisuuksia jäsenkunnalleen
- Ylläpitää luetteloa suomalaisista 6mR-veneistä, kerää ja säilyttää historiallista aineistoa sekä tukee aineiston keräämistä
- Kuuluu Suomen Purjehtijaliittoon sekä kansainväliseen International Six Metre Association nimiseen yhteisön.
- Yhdistys pitää yhteyttä muiden maiden 6mR-yhteisöihin sekä muihin koti- ja ulkomaisiin veneily-yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan,
- Voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- Voi järjestää keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia sekä juhlatilaisuuksia
- Voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja rekisteröidyt yhdistykset.

Kunniajäseniksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksessa nimittää hallituksen esityksestä erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toiminut jäsen.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, jättää jäsenmaksun maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai muuten jättää näiden sääntöjen velvoitteet noudattamatta. Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti vedota yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen tulee lähettää tieto erottamispäätöksestä jäsenen viimeksi yhdistykselle ilmoittamaan osoitteeseen.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä muiden maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää keskuudestaan muita toimihenkilöitä, kuten sihteerin, rahastonhoitajan, kilpailutoiminta-asiamiehen, tiedottajan ja teknillisen asiantuntijan. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Alatoimikunnat

Yhdistyksellä voi olla jäsenten muodostamia alueellisia tai muulla perusteella koottuja rekisteröimättömiä alatoimikuntia, jotka toimivat yhdistyksen vuosikokouksessa antamien valtuuksien laajuudessa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin erikseen.

7. Yhdistyksen tilit

Yhdistyksen tilikausi on 01.09. - 31.08.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille syyskuun kuluessa. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa vuosikokoukseen mennessä.

8. Kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsu kullekin jäsenelle.

9. Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- lokakuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen katsoessa siihen olevan aihetta tai, kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni.

Jäsen voi valtakirjalla luovuttaa äänioikeutensa määrätyssä kokouksessa yhdistyksen toiselle jäsenelle.

Jäsenen tulee olla merkittynä yhdistyksen jäsenrekisteriin vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
11. Valitaan hallituksen muut jäsenet.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään kuukauden väliajoin. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi, luovutetaan sen mahdolliset varat Suomen Purjehtijaliitto ry:lle.

Siirry sivun alkuun
UUSIMMAT KUVAT
 

Ranking 2023

1FIN 80Astrée IIINJK36
2FIN 74Lisbeth VNJK29
3FIN 12FridolinNJK27
4FIN 49Sara af HangöHSF/NJK24
5FIN 23Merenneito IIÅSS23
6FIN 39JolandaBS20
7L35ElinoreVVK16
8FIN 51May Be VINJK15
9FIN 43WireMP/NJK15
10FIN 44TOYISS9
11FIN 60OffcourseHSK9
12FIN 36JoyHSS9
13FIN 67DjinnNJK8
14FIN 30RailiHSS5
15FIN 38MarianaNJK3
16FIN66BambiNJK2
17FIN 64EmziaSPS2

Katso kaikki